Kullanım Koşulları

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve emlaksatiyorum.com Portal Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu emlaksatiyorum.com EMLAK OFİSİM Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),

Beşköprü Mah. Sokak ,15  No. 48/A adresinde mukim emlaksatiyorum.com  (Bundan böyle kısaca "EMLAK SATIYORUM" olarak anılacaktır)

İle www. emlaksatiyorum.com portalına üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır)

Arasında akdedilmiş olup; “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

“EMLAK OFİSİM”: Üye’ye internet sitesini ve emlak yönetimini organize edebileceği bir yönetim paneli sunulmasını sağlayan; “Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Üye” adına “Üye”nin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan adı tescili başvurularının yapılmasını ve yönetilmesini sağlayan, emlaksatiyorum.com  Portal Üyelik Sözleşmesi kapsamında bir “Hizmet” olan “Emlak Portföy Yönetim Sistemi” ürünü.

"Üye": www. emlaksatiyorum.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Portal": www. emlaksatiyorum.com  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “EMLAK SATIYORUM” tarafından "Portal" üzerinden sunulan EMLAK OFİSİ hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Üye", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "EMLAK SATIYORUM" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. “EMLAK OFİSİ” Hizmeti Kullanımı Şartları

4.1. “EMLAK OFİSİ” hizmetinden yalnızca “Portal”da mağazası bulunan “Üye”ler faydalanabilir. “Üye”ye ait her bir mağaza başına 1 (bir) adet EMLAK OFİSİ tahsis edilmesi mümkündür. “EMLAK OFİSİM” hizmeti ücretsizdir, sözleşme süresince kurulum sonrasındaki kullanıma ilişkin olarak herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyecektir. “EMLAK SATIYORUM”in ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep hakkı saklıdır.

4.2. “EMLAK OFİSİ” münhasıran “EMLAK SATIYORUM”e ait sistem ile “Üye”ye tahsisli bulunan mağaza ile entegre şekilde çalışır. “EMLAK OFİSİ”nin yönetim paneline yalnızca “Üye”nin “Portal”daki mağazasında bulunan alt kullanıcılar ve mağaza yöneticisi giriş yapabilir. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan “Üye” sorumlu olur.

4.3. “EMLAK OFİSİ”, “Üye” adına kayıtlı bulunan alan adı ile entegre şekilde çalışabileceği gibi, “Üye” tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, “EMLAK SATIYORUM” tarafından “Üye” nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi de mümkündür. Bu şekilde tescili gerçekleştirilecek alan adı, hukuka ve ahlaka uygun olarak ve üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin “Üye” tarafından tespit edilir; alan adı tescili başvurusu sırasında sunulması gereken bilgiler “Üye” tarafından “EMLAK SATIYORUM”e bildirilir; “Üye” söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. ”EMLAK SATIYORUM” “Üye” tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin gerçekleştirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi “Üye” alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde “EMLAK SATIYORUM”in herhangi bir faaliyeti ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alan adının tescili, yönetilmesi, gereken hallerde yenilenmesi işlemleri “EMLAK SATIYORUM” tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu alan adı “EMLAK SATIYORUM” tarafından “AUTH CODE”un transferi ile birlikte “Üye”ye devredilir. Bu devir dışında “Üye”ye “Üye” tarafından oluşturulan veya “EMLAK SATIYORUM”e iletilen veya “EMLAK SATIYORUM” veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili “EMLAK SATIYORUM”in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. “Üye” tarafından “EMLAK OFİSİ” üzerinden verilen ilanlar otomatik olarak “EMLAK SATIYORUM”e gönderilir. “Üye”, “EMLAK OFİSİ” üzerinden verdiği ilanların, görsellerin, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumlu olur. “Üye”, girişini yaptığı ilanların “EMLAK SATIYORUM”in ilan verme ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını kabul eder.

4.5. “EMLAK OFİSİ” üzerindeki her türlü mülkiyet hakkı ile “EMLAK OFİSİ”, ilgili yazılım, ara yüz, kaynak kodları vb. üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran “EMLAK SATIYORUM”e aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde EMLAK OFİSİ üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Üye”ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. “Üye”nin “EMLAK OFİSİ”i kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, “Üye”nin “EMLAK OFİSİ” üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. “Üye” “EMLAK OFİSİ” kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine “SAHİBİNDEN” tarafından belirtilecek şekilde “SAHİBİNDEN” tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir. Bu sitede yayınlanan ilanların tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları münhasıran “EMLAK SATIYORUM”e ait olduğundan, ilanların kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, başka veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılması, ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere ilanların işlenmesi yasaktır.

4.6. “EMLAK SATIYORUM”, “EMLAK OFİSİ”nin mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “EMLAK OFİSİ”de tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, “EMLAK OFİSİ”de yaşanan aksaklıklar “Üye” tarafından 0 545 282 81 88 numaralı “EMLAK SATIYORUM” müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede “EMLAK SATIYORUM” tarafından giderilmeye çalışılacaktır. “Üye”, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak “EMLAK SATIYORUM” den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. “Üye”, “Portal” üzerinde işlem gerçekleştirirken ve “EMLAK OFİSİ” hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, EMLAK SATIYORUM. Com Portal Üyelik Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, "Portal"ın ve “EMLAK OFİSİ”nin ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. "Üye", " EMLAK SATIYORUM"in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “EMLAK OFİSİ” ya da “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “EMLAK SATIYORUM ”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “EMLAK SATIYORUM “ Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyadı bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.3. "Üye"lerin, " EMLAK SATIYORUM" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, " EMLAK SATIYORUM  " in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.4. "Üye"ler " EMLAK OFİSİ " dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin " EMLAK OFİSİ " üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. " EMLAK SATIYORUM", "Üye"ler tarafından " EMLAK SATIYORUM "e iletilen veya " EMLAK OFİSİ " üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. "Üye", " EMLAK SATIYORUM"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.6. “Üye”nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran “Üye” sorumludur. “Üye”nin söz konusu ihlalleri nedeniyle “EMLAK SATIYORUM”in herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte “Üye”ye rücu edilecektir.

5.7. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı " EMLAK SATIYORUM"in, " EMLAK SATIYORUM" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. " EMLAK SATIYORUM", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.8. " EMLAK SATIYORUM", "EMLAK OFİSİ " kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " EMLAK SATIYORUM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, " EMLAK SATIYORUM"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "EMLAK SATIYORUM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde " EMLAK SATIYORUM" tarafından yapabilir. " EMLAK SATIYORUM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.9. " EMLAK SATIYORUM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda.

5.10.  “EMLAK OFİSİ” hizmetinden yararlanan “Üye”ler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " EMLAK SATIYORUM"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, siyasi propaganda niteliğinde, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik mevzuatına, insan haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

6.1. İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece “Üye”nin EMLAK SATIYORUM.Com Portal Üyelik Sözleşmesi kapsamında mağazayı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2. " EMLAK SATIYORUM" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "EPSY"ni kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun " EMLAK SATIYORUM" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun " EMLAK SATIYORUM" tarafından tespit edilmesi veya " EMLAK SATIYORUM"in ticari kararları veya “EMLAK SATIYORUM” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda " EMLAK SATIYORUM"in kendi iradesi ile verilecektir.

6.3. “Üye” herhangi bir zamanda “EMLAK SATIYORUM”a yapacağı yazılı bir başvuru ile EMLAK OFİSİ. kullanımının iptalini talep edebilir. Söz konusu talebin işbu “EMLAK OFİSİ”nin aktivasyonunu müteakip 30 (otuz) gün içerisinde iletilmesi ve “Üye” tarafından bir iade faturası düzenlenmesi halinde “Üye”nin Madde 4.1 uyarınca ödemiş olduğu kurulum bedelinin %50’si “Üye”ye iade edilecek, bu süreden sonra gerçekleşen iptallerde ise “Üye”ye herhangi bir iade yapılması söz konusu olmayacaktır.

7. Genel Hükümler

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " EMLAK SATIYORUM" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " EMLAK SATIYORUM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " EMLAK SATIYORUM"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " EMLAK SATIYORUM"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve Ortaca Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7.3. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda tarafların kendi veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, karşı tarafı yemin teklifinden beri kıldıklarını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, EMLAKSATIYORUM.Com Portal Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.